Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ν.4178/13

Ενημερωθείτε για τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά , τον χρόνο δικεπαιρέωσης και το κόστος της υπαγωγής στον Ν.4178/13 

1. Βεβαίωση Ρύθμισης


2. Δικαιολογητικά


3. Απαιτούμενος Χρόνος


4. Κόστος Εργασιών

1. Βεβαίωσης Ρύθμισης

Βεβαίωση Νομιμότητας
Βεβαίωση Νομιμότητας

Σύμφωνα με το νόμο (Ν.4178/2013), απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο χωρίς υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.

Στα ρυθμιζόμενα αυθαίρετα για τριάντα (30) χρόνια δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης, διατήρησης ή άλλες κυρώσεις, θα υπάρχει σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και θα μπορούν να γίνονται επισκευαστικές εργασίες αρκεί να μην αυξάνουν τον κτιριακό όγκο του αυθαίρετου κτίσματος. Ειδικά για τις αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμών, οι Δήμοι όλης της χώρας πρέπει να ολοκληρώσουν τον πολεοδομικό τους σχεδιασμό.

Στον παρόντα νόμο δεν μπορούν να υπαχθούν:

1. Τα ακίνητα που βρίσκονται:

• σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή σε παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση χώρους

• στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών κατά τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας που ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους

• σε δημόσιο κτήμα

• σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας

• σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης

• σε παραδοσιακό οικισμό και σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο

• σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη, κατά την έννοια

2. Διατηρητέα κτίρια ή κτίρια που είναι αρχαία ή κυρυγμένα νεότερα μνημεία

3. Κτίσματα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού το ανώτατο ύψος του οποίου δεν υπερβαίνει το ύψος της κορυφογραμμής και δεν βρίσκεται εντός είκοσι μέτρων από τον άξονα διέλευσης αγωγών μεταφοράς υψηλής τάσης ρεύματος

4. Κατασκεύες ή αλλαγές χρήσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση κατεδάφισης ή απομάκρυνσης ή απομάκρυνσης

Η ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία και απαιτείται η ενδεδειγμένη κάθε φορά επιλογή που προϋποθέτει τη βαθιά γνώση των νόμων, ώστε το ακίνητό σας να ρυθμιστεί απολύτως έγκυρα, και με σημαντικό όφελος.

Μη διαστάσετε να μας συμβουλευτείτε ώστε να εντάξετε με ασφάλεια το ακίνητο σας στη ρύθμιση έγκυρα και σύννομα.


2. Δικαιολογητικά

Τα παρακάτω στοιχεία είναι απαραίτητα στη διαδικασία ρύθμισης του αυθαίρετου ακινήτου ή χρήσης και θα τα προσκομίσετε στο μηχανικό.

•Ατομικά στοιχεία ιδιοκτήτη (ΔΟΥ- ΑΦΜ)

•Φωτοτυπία Ταυτότητας

•Συμβόλαιο

•Αντίγραφο Ε9 (δήλωση στην οποία αναφέρεται το ακίνητο όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση)

•Φορολογική Δήλωση

Περαιτέρω χρήσιμα (όχι απαραίτητα) στοιχεία είναι:

• Οικοδομική Άδεια* (εφόσον έχει εκδοθεί)

• Τοπογραφικό Διάγραμμα

• Στοιχεία που αποδεικνύουν το Έτος Ανέγερσης του αυθαιρέτου

• Πρόστιμα Ανέγερσης και Διατήρησης ήδη καταβληθέντα

• Πιστοποιητικά Νομιμότητας τμήματος του κτιρίου

Αφού εξουδιοδοτήσετε το μηχανικό του topografiko.gr να διεκπεραιώσει τη διαδικασία ρύθμισης, εκείνος θα συντάξει τα ακόλουθα για την πληρότητα του φακέλου:

• Αίτηση ιδιοκτήτη

• Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής

• Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής

• Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου

• Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του ιδιοκτήτη στην οποία περιλαμβάνονται (ατομικά στοιχεία ιδιοκτήτη, ΑΦΜ - ΔΟΥ, αριθμός και έτος οικοδομικής άδειας (αν υπάρχει), εμβαδόν και χρήση της αυθαίρετης κατασκευής, ημερομηνία ολοκλήρωσης αυθαίρετης κατασκευής, δήλωση για το αν πρόκειται για ακίνητο «Κύριας και Μοναδικής κατοικίας», άλλης κατοικίας ή άλλης χρήσης και Δήλωση ότι το ακίνητο δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιοχές στις οποίες απαγορεύεται η τακτοποίηση

• Αντίγραφο του Ε9 (τελευταία δήλωση) στην οποία αναφέρεται το ακίνητο όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση

• Τεχνική Έκθεση μηχανικού

*Αν δεν έχει εκδοθεί Οικοδομική Άδεια ή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί συντάσσονται:

• Τοπογραφικό διάγραμμα με απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου ή απόσπασμα χάρτη, με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου (σε ΕΓΣΑ '87)

• Νέα σχέδια που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου

3. Απαιτούμενος Χρόνος

Για την ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής/χρήσης σας, στη ρύθμιση αυθαιρέτων ακολουθούμε τα εξής στάδια:

• Συνάντηση με τον πελάτη εντός 24 ωρών από την επικοινωνία με τους συνεργάτες μας.

• Ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία, συλλέγει τα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζει το πρόστιμο και υποβάλει την προσφορά γα την αμοιβή του

• Ανάθεση στο μηχανικό όλων των απαραίτητων διαδικασιών

• Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και το σύστημα εκδίδει έναν μοναδικό αριθμό για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα έχει προαποφασίσει με τον πελάτη


• Το τέλος καταβάλλεται από τον πελάτη (και ηλεκτρονικά μέσω web banking) σε τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα. Στον πελάτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας

• Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα

• Ο μηχανικός υποβάλει το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στο σύστημα ηλεκτρονικά. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.


4. Κόστος Εργασιών

Το συνολικό κόστος έχει δύο σκέλη: το πρόστιμο της τακτοποίησης και την αμοιβή του μηχανικού.

Ο υπολογισμός του προστίμου είναι μια πολύπλοκη διαδικασία καθώς οι παράμετροι που υπεισέρχονται είναι πολλοί, ενώ οι εξαιρέσεις και οι υποκατηγορίες που διαφοροποιούν το αποτέλεσμα είναι τόσες που είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε έναν έμπειρο μηχανικό, ώστε να υπολογίσει υπεύθυνα το πρόστιμο.

Οι πελάτες μας θα πρέπει να γνωρίζουν (σύμφωνα με το Ν.4014/2011) ότι η αποπληρωμή του προστίμου μπορεί να γίνει σε δόσεις. Ο αριθμός των δόσεων καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου καθορίζεται σύμφωνα με δήλωση του ενδιαφερομένου στην αίτηση του, ως εξής :

για ακίνητα κατοικίας: είκοσι οχτώ (28) μηνιαίες ή δέκα (10) τριμηνιαίες δόσεις

για ακίνητα άλλης χρήσης: τριάντα τέσσερις (34) μηνιαίες ή δώδεκα (12) τριμηνιαίες δόσεις

Επίσης, σε περίπτωση που το ποσό του προστίμου μετά την καταβολή του παραβόλου είναι μικρότερο των τετρακοσίων (400) ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ χωρίς έκπτωση. Τέλος εάν καταβληθεί ολόκληρο το πρόστιμο γίνεται έκπτωση 20%.

Ως προς την αμοιβή του μηχανικού επίσης ποικίλει ανάλογα με τη δυσκολία της περίπτωσης αλλά και την ύπαρξη ή όχι σχεδίων της πολεοδομίας.

Ο τρόπος λειτουργίας μας, επιτρέπει να πετυχαίνουμε σημαντικές εκπτώσεις επί των νόμιμων αμοιβών που έχει ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, υπογράφοντας ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του πελάτη και του μηχανικού