ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οι μελετητές της Belegris & Partners Co διαθέτουn σύγχρονο τοπογραφικό εξοπλισμό, γεωδαιτικών σταθμών και γεωδαιτικών δεκτών GPS, υψηλής ακρίβειας για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων στο κρατικό σύστημα αναφοράς (ΕΓΣΑ 87).

Οι εφαρμογές για τις οποίες απαιτείται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος βάση συγκεκριμένων, κατά περίπτωση, προδιαγραφών είναι:

 • Σύνταξη συμβολαίου (αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, κ.α.
 • Έκδοση άδειας δόμησης
 • Αποτύπωση, οριοθέτηση οικοπέδου/αγροτεμαχίου
 • Εμβαδομέτρηση
 • Κατάτμηση οικοπέδου/αγροτεμαχίου
 • Χάραξη Ρυμοτομικών και Οικοδομικών γραμμών
 • Χαρακτηρισμός δασικών εκτάσεων (Δασαρχείο)
 • Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας
 • Κτηματολόγιο
 • Διορθωτική πράξη εφαρμογής

Στόχος είναι η παροχή υπηρεσίων σε σύντομο χρονικό διάστημα με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Τα τοπογραφικά διαγράμματα, εντός σχεδίου πόλεως, συντάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις τεχνικές προδιαγραφές και περιέχουν, κατά περίπτωση, τα παρακάτω:

 • Πλήρης και λεπτομερής αποτύπωση του οικοπέδου, με τα υφιστάμενα και μελλοντικά κτίσματα
 • Υψομετρική αποτύπωση του οικοπέδου
 • Αποτύπωση των ορίων και κτισμάτων των όμορων οικοπέδων
 • Αποτύπωση των πλευρών του οικοδομικού τετραγώνου
 • Απεικόνιση θεσμικών γραμμών (οικοδομικών - ρυμοτομικών, αιγιαλού - παραλίας, απαλλοτρίωσης, κ.λ.π.)
 • Ονομασία, χαρακτηρισμός και πλάτος οδών που περιβάλλουν το οικοδομικό τετράγωνο
 • Ισχύοντες όροι δόμησης με τις παρεκκλίσεις τους στην περιοχή, διατάγματα όρων δόμησης και ρυμοτομίας
 • Απόσπασμα του ισχύοντος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με απεικόνιση της θέσης του οικοπέδου
 • Οδοιπορικό σκαρίφημα της θέσης του οικοπέδου
 • Δήλωση μηχανικού και δήλωση ιδιοκτήτη
 • Περιγραφικά στοιχεία του γεωτεμαχίου
 • Φωτογραφίες του ακινήτου και απεικόνιση της θέσης λήψης
 • Τίτλος σχεδίου στο οποίο αναφέρονται: στοιχεία μελετητή, εργοδότη, ονομασία έργου, θέση, θέμα και κλίμακα σχεδίου, ημερομηνία σύνταξη, υπογραφές - σφραγίδες.

Δείτε εδώ ένα υπόδειγμα Τοπογραφικού Διαγράμματος για γεωτεμάχια εντός σχεδίου πόλεως.

Αντίστοιχα τα τοπογραφικά διαγράμματα, εκτός σχεδίου πόλεως, περιέχουν, κατά περίπτωση, τα παρακάτω:

 • Πλήρης και λεπτομερής αποτύπωση του οικοπέδου, με τα υφιστάμενα και μελλοντικά κτίσματα
 • Υψομετρική αποτύπωση του οικοπέδου
 • Αποτύπωση της τομής των ορίων του γεωτεμαχίου με τα όρια των ομόρων και αναγραφή στοιχείων ομόρων ιδιοκτητών
 • Απεικόνιση θεσμικών γραμμών (αιγιαλού - παραλίας, οριοθέτηση δασικής έκτασης από πράξη χαρακτηρισμού, κ.λ.π.)
 • Ισχύοντες όροι δόμησης με τις παρεκκλίσεις τους στην περιοχή, διατάγματα όρων δόμησης και ρυμοτομίας
 • Οδοιπορικό σκαρίφημα της θέσης του ακινήτου ή απεικόνιση της θέσης επί αποσπάσματος δορυφορικής εικόνας ή φύλλου χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000.
 • Δήλωση μηχανικού και δήλωση ιδιοκτήτη
 • Περιγραφικά στοιχεία του γεωτεμαχίου
 • Φωτογραφίες του ακινήτου και απεικόνιση της θέσης λήψης
 • Τίτλος σχεδίου στο οποίο αναφέρονται: στοιχεία μελετητή, εργοδότη, ονομασία έργου, θέση, θέμα και κλίμακα σχεδίου, ημερομηνία σύνταξη, υπογραφές - σφραγίδες.

Δείτε εδώ ένα υπόδειγμα Τοπογραφικού Διαγράμματος για γεωτεμάχια εκτός σχεδίου πόλεως.

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

Η ομάδα της Belegris & Partners Co αναλαμβάνει την πλήρη υποβολή αιτήσεων κτηματογράφησης για την καταχώρυση των ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο. 

Ο υπεύθυνος κτηματογράφησης της εταιρείας μας, συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων και υποβάλει την αίτηση για την κτηματογράφηση του ακινήτου. 


ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Για ακίνητα που έχουν ήδη κτηματογραφηθεί και παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις στην αποτύπωση του κτηματολογίου με την πραγματική αποτύπωση, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση των Διαγραμμάτων Γεωμετρικής Μεταβολής (Δ.Γ.Μ.) για την διόρθωση των κτηματολογικών σφαλμάτων. 


Χρόνος Αποπεράτωσης

Κάθε τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί μια διαφορετική τοπογραφική μελέτη με τις δικιές της ιδιαιτερότητες, ευκολίες και δυσκολίες, ως εκ τούτου δεν μπορεί να προκαθοριστεί ο απαιτούμενος χρόνος για την σύνταξη ενός τοπογραφικού διαγράμματος.

Στόχος είναι η παράδοση του τοπογραφικού διαγράμματος στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι η ομαλή συνεργασία μεταξύ του μηχανικού και του πελάτη μειώνουν σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο.

Για την σύνταξη ενός τοπογραφικού διαγράμματος ακολουθούμε τα εξής σταδία:

 • Συνάντηση με τον πελάτη εντός 24 ωρών από την επικοινωνία μας.
 • Αυτοψία στο γεωτεμάχιο και κοστολόγηση των εργασιών
 • Ανάθεση στο μηχανικό όλων των απαραίτητων εργασιών
 • Παραλαβή υπάρχοντων στοιχείων (παλαιότερα τοπογραφικά διαγράμματα, τίτλοι ιδιοκτησίας, κ.α.)
 • Έρευνα μηχανικού για τα πολεοδομικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής
 • Μετρήσεις πεδίου
 • Εργασίες γραφείου και τελική σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος.