ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η μελετητική ομάδα της Belegris & Partners Co αναλάμβάνει την εκπόνηση ολοκληρωμένων τεχνικών μελετών για ιδιωτικά έργα. Ο υπεύθυνος μηχανικός από κάθε τμήμα της εταιρείας υπό την επίβλεψη του συντονιστή του έργου αναλαμβάνει την εκπόνηση των επιμέρους μελετών που απαιτούνται για την πολεοδομική αδειοδότηση του έργου. 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η ομάδα της Belegris & Partners Co αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών εφαρμογής για την υλοποίηση των τεχνικών έργων. Η κατασκευαστική εμπειρία της ομάδας των μηχανικών μετατρέπει τα σχέδια των οικοδομικών μελετών σε σχέδια εφαρμογής, τα οποία παραδίδονται στα συνεργεία εφαρμογής.