Εξοικονομώ: αποφάσεις επιστροφής ποσών από ωφελούμενους έπειτα από επιτόπιο έλεγχο.

2017-04-28

Την επιστροφή ποσών από ωφελούμενους του προγράμματος "εξοικονόμηση κατ' οίκον" αποφάσισε το ΥΠΕΝ, έπειτα από επιτόπιο έλεγχο.

Συγκεκριμένα, στις 2 αποφάσεις που υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Σταθάκης, αναφέρονται τα εξής:

1η περίπτωση

Αποφασίστηκε η ανάκτηση συνολικά του ποσού των δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2.922,70 €) που επιμερίζεται σε δύο Πράξεις ως εξής :
α) ποσό δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (2.481,10 €) για την Πράξη «Πρόγραμμα ενίσχυσης νοικοκυρών και ενεργειακών επιθεωρήσεων - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και
β) ποσό τετρακοσίων σαράντα ενός ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (441,51 € ) για την Πράξη «Ταμείο εξοικονομώ κατ'οίκον - Άξονας προτεραιότητας 7 Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
ως αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων.

Η ανάκτηση των ως άνω ποσών απαιτείται από τον ωφελούμενο των ανωτέρω πράξεων οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με δικαιούχο το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ ΑΕ)

Η ανάκτηση των ως άνω ποσών επιβάλλεται λόγω διαπίστωσης ύστερα από επιτόπιο έλεγχο κλιμακίου του δικαιούχου των πράξεων μη επιλεξιμότητας μέρους δαπάνης. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι, αντί τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης στο δώμα, επιφάνειας 178,80 τ.μ. όπως αποτυπώνεται στο έντυπο καταγραφής παρεμβάσεων και ως τέτοια επιχορηγήθηκε, ανεγέρθη δώμα συνολικής επιφάνειας 170 τ.μ. με κεραμοσκεπή, παρέμβαση μη επιλέξιμη από το πρόγραμμα. Το κόστος της μη επιλέξιμης δαπάνης ανήλθε στο ποσό των 7.089,11 € ενώ το ποσό της επιχορήγησης με ποσοστό 35% ανέρχεται στις 2.481,19 €. Το μη επιχορηγηθέν ποσό των 7.089,11 € καλύφθηκε με δανεισμό, οι τόκοι του οποίου, ύψους 441,51 € επιδοτήθηκαν πλήρως από το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ'οίκον».

Το υπόχρεο φυσικό πρόσωπο οφείλει να επιστρέψει το ως άνω ποσό εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάκτησης, σε οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ.. Η παρούσα προσβάλλεται µε ένδικα μέσα εντός 60 ημερών από την έγγραφη κοινοποίηση της.

2η περίπτωση

Αποφασίστηκε η ανάκτηση συνολικά του ποσού των χιλίων τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών (1.396,10 €) που επιμερίζεται σε δύο Πράξεις ως εξής :
α) ποσό χιλίων διακοσίων δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (1.215,73 €) για την Πράξη «Πρόγραμμα ενίσχυσης νοικοκυρών και ενεργειακών επιθεωρήσεων - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και
β) ποσό εκατόν ογδόντα ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (180,37 € ) για την Πράξη «Ταμείο εξοικονομώ κατ'οίκον - Άξονας προτεραιότητας 5: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»,
ως αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων.

Η ανάκτηση των ως άνω ποσών απαιτείται από την ωφελούμενη των ανωτέρω πράξεων οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με δικαιούχο το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ ΑΕ).

Η ανάκτηση των ως άνω ποσών επιβάλλεται λόγω διαπίστωσης ύστερα από επιτόπιο έλεγχο κλιμακίου του δικαιούχου των πράξεων μη επιλεξιμότητας μέρους δαπάνης. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής οι εργασίες θερμομόνωσης έπρεπε να γίνουν μόνο στο διαμέρισμα (κατοικία πρώτου ορόφου) του τελικού αποδέκτη συνολικής επιφάνειας 52,78 τ.μ. και όχι και στο δώμα, συνολικής επιφάνειας 67,47 τ.μ. γιατί δεν αποτελεί τμήμα του κέλυφους της εγκεκριμένης κατοικίας. Η εν λόγω παρέμβαση τιμολογήθηκε και καταβλήθηκε στον τελικό αποδέκτη για 122,25 τ.μ. Με βάση τα ανωτέρω η επιλέξιμη δαπάνη για τη θερμομόνωση της κατοικίας είναι 2.639 € (50€/τ.μ. x 52,78 τ.μ.) και όχι 6.112,50 € που κατεβλήθησαν στην ωφελούμενη. Η διαφορά των ποσών αυτών είναι (6.112,50 € - 2.639 €) 3.473,50 € από τα οποία τα 1.215,73 € δηλ. το 35% ήταν το ποσό της επιχορήγησης. Το υπόλοιπο ποσό (3.473,50 € - 1.215,73 €) 2.257,78 € καταβλήθηκε με δάνειο, οι τόκοι του οποίου, ύψους 180,37€ επιδοτήθηκαν πλήρως από το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ'οίκον».

Το υπόχρεο φυσικό πρόσωπο οφείλει να επιστρέψει το ως άνω ποσό εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάκτησης, σε οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ.. Η παρούσα προσβάλλεται µε ένδικα μέσα εντός 60 ημερών από την έγγραφη κοινοποίηση της.

πηγή: https://www.michanikos-online.gr