Εξοικονομώ Κατ΄Οίκον - Ότι χρειάζεται να γνωρίζετε

2017-12-31

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την προκήρυξη του νέου «Εξοικονομώ κατ' Οίκον», καθώς ολοκληρώθηκε και η σύνταξη του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος, όπου περιγράφονται αναλυτικά όλες οι σχετικές πληροφορίες, όπως οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης και τα παρεχόμενα κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 292,18 εκατ. ευρώ. Ο οδηγός, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ναυτεμπορική», επιβεβαιώνει πως ο μέγιστος προϋπολογισμός των δαπανών αναβάθμισης θα φτάνει τις 25.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τις κατοικίες και τα διαμερίσματα, όπως επίσης και ότι το ποσοστό επιδότησης θα μπορεί να αγγίξει το 70% - με τη διαφορά, σε σχέση με το πρώτο «Εξοικονομώ», πως το ποσοστό αυτό θα καθορίζεται από εισοδηματικά κριτήρια.

Συγκριτικά με το πρώτο πρόγραμμα, μία ακόμη βασική διαφορά θα είναι πως αυτήν τη φορά το υπόλοιπο ποσοστό θα μπορεί να καλυφθεί από ίδια κεφάλαια, και όχι απαραίτητα από τραπεζικό δανεισμό. Επίσης, η υποβολή και η παρακολούθηση των αιτήσεων θα γίνεται αυτήν τη φορά ηλεκτρονικά - γι' αυτό τον σκοπό, θα δημιουργηθεί μία επίσημη ηλεκτρονική πύλη του προγράμματος, η οποία σύμφωνα με τον οδηγό θα είναι η: https://exoikonomisi.ypen.gr.

Επιλέξιμα ακίνητα

Δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης θα έχουν όλες οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες καθώς και τα μεμονωμένα διαμερίσματα που υφίστανται νόμιμα και χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του ενοίκου. Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ακίνητο να χρήζει αναβάθμισης. Επομένως, στο πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο είναι απαραίτητο να εκδώσει ένας ενεργειακός επιθεωρητής αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να κατατάσσεται στην κατηγορία Δ ή σε ακόμη χαμηλότερη.

Από την άλλη πλευρά, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, τα οποία έχουν ατομικό (για άγαμο) ή οικογενειακό (για έγγαμο) εισόδημα που δεν θα ξεπερνά τις 40.000 ή τις 50.000 ευρώ, αντίστοιχα. Αν δεν ξεπερνά αυτό το πλαφόν, τότε το ποσοστό της επιδότησής του θα εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται και το οποίο, για παράδειγμα, είναι 60% για ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ και 40% για ατομικό εισόδημα από 15.000 έως 20.000 ευρώ.

Το ποσοστό αυτό θα αυξάνεται κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος, χωρίς ωστόσο να μπορεί να ξεπεράσει το 70%. Επίσης, στην περίπτωση των δικαιούχων με ατομικό εισόδημα από 35.000 έως 40.000 ευρώ, ή οικογενειακό από 45.000 έως 50.000 ευρώ, δεν θα προβλέπεται επιδότηση. Ωστόσο, θα μπορούν να αξιοποιήσουν την 100% επιδότηση επιτοκίου, που τους προσφέρει το πρόγραμμα.

Παρεμβάσεις

Όσον αφορά τις παρεμβάσεις που θα είναι επιλέξιμες για την αναβάθμιση του ακινήτου, σε αυτές θα περιλαμβάνονται η αντικατάσταση κουφωμάτων και η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος, συμπεριλαμβανομένου του δώματος-στέγης και της πιλοτής. Επίσης, θα προβλέπεται η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης, όπως για παράδειγμα με την εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα ή/και λέβητα με καινούργιο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου, χωρίς ωστόσο να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (π.χ. σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα).

Επίσης, θα καλύπτεται η τοποθέτηση ηλιακού συστήματος για την παροχή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και συστήματος θέρμανσης-ψύξης που λειτουργεί με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας (όπως καυστήρας βιομάζας, αντλίας θερμότητας, ή ενός ηλιοθερμικού συστήματος).

Μάλιστα, στις δαπάνες για αυτές τις εργασίες θα μπορούν να περιληφθούν αν χρειασθούν πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης (όπως σκαλωσιές, επιχρίσματα, υγρομόνωση ή η αντικατάσταση κεραμιδιών). Επίσης το κόστος εργασίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες, που, με βάση την κείμενη νομοθεσία, βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Άλλα κόστη

Από το πρόγραμμα καλύπτονται σε ποσοστό 100% το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, τυχόν μελέτες που απαιτούνται για την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων, αλλά και η αμοιβή του συμβούλου έργου. Ωστόσο, το συνολικό μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τους τρεις παραπάνω λόγους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 ευρώ ανά αίτηση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η διαδικασία για την υπαγωγή στη δράση

Αφότου εξετάσει εάν πληροί τα κριτήρια, κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο «Εξοικονομώ» συμπληρώνει στη διαδικτυακή πύλη του προγράμματος την αίτηση και επιλέγει, εάν το επιθυμεί, χορήγηση δανείου, τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που θα εξετάσει την πιστοληπτική του ικανότητα. Σημαντικό είναι μόλις εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος, που έχουν κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, το σύστημα θα πάψει να δέχεται νέες αιτήσεις, αναφέρει το δημοσίευμα της «Ναυτεμπορικής».

Στη συνέχεια, απευθύνεται σε ενεργειακό επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Στην επόμενη φάση, αναρτά στο πληροφοριακό σύστημα στοιχεία που αφορούν στο ΠΕΑ, στις παρεμβάσεις που έχουν συμφωνήσει με τον ενεργειακό επιθεωρητή και οδηγούν στην επίτευξη του ενεργειακού στόχου, καθώς και το αντίστοιχο κόστος τους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. Διενεργείται έλεγχος των στοιχείων που εισήχθησαν στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος και γίνεται η υπαγωγή της αίτησης στο πρόγραμμα. Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, ο ωφελούμενος απευθύνεται σε ενεργειακό επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ. Βάσει του νέου ΠΕΑ και κατόπιν της διαπίστωσης επίτευξης του ενεργειακού στόχου, του καταβάλλονται τα κίνητρα του προγράμματος.

Η υποβολή της αίτησης, η παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του έργου μπορεί να ανατίθεται από τους δυνητικά ωφελούμενους σε σύμβουλο έργου.